พิธีทำบุญบริษัท
15-02-2562

เนื่องจากบริษัทจัดให้มีงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร  และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน    ซึ่งในช่วงเช้าได้มีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน