เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
01-07-2564

เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ทางผู้บริหารจึงพิจารณาเพื่อทุนจดทะเบียน เป็น 48,000,000 บาท

มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564