นโยบาย

HMT มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง, ส่งมอบตรงต่อเวลาและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า


Haga MF Precision (Thailand) Co., Ltd.
Mr.Yoshihisa Takahashi
President