สวมอัดในขณะฉีดขึ้นรูป

คือวิธีการเช็ท Insert nut เข้าไปใน Pin ของ Mold แล้วปล่อยน้ำพลาสติกเข้าหุ้ม Insert nut

Quality Lock (Insert nut สำหรับฉีดขึ้นรูปพร้อมกัน)

        เป็น Insert nut แบบใหม่ทั้งหมดโดยมีรูปทรงร่องตรงกลางเป็นแบบสี่เหลี่ยม เมื่อเทียบกับ knurling Insert ที่ใช้กันอยู่ก่อนหน้านี้พบว่ามีระดับแข็งแรงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก!

        อีกทั้งยังไม่พบปัญหาต่างๆทั้งในเรื่องฝุ่นที่เกิดจากการตัด จึงมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการพัฒนาทางด้านคุณภาพ