คุณภาพ
ISO9001:2015


การตรวจสอบด้วยตา
 
การตรวจสอบด้วยกล้องจุลทัศน์
 

เครื่องฉายภาพ
 
เครื่อง Contour
 

เครื่อง Surface Roughness
 
เครื่อง Circularity